VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY IseeSource s.r.o.


Rozsah pôsobnosti

1.     Naše všeobecné obchodné podmienky sa uplatnia výlučne. Obchodné podmienky objednávateľa, ktoré sa nezhodujú alebo sú v rozpore s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, nebudú z našej strany akceptované, iba ak ich právoplatnosť písomne potvrdíme. Naše všeobecné obchodné podmienky sa uplatnia tiež v prípade, kedy uskutočníme objednávku pre objednávateľa aj keď si budeme vedomí existencie obchodných podmienok objednávateľa, ktoré sú odlišné alebo v rozpore s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.     Všetky ústne dohody a prehlásenia učinené medzi Iseesource s.r.o. a objednávateľom pred alebo pri uzatvorení zmluvy sú bez ďalšieho písomného potvrdenia neplatné.

3.     Naše všeobecné obchodné podmienky sa uplatnia tiež vo vzťahu ku všetkým budúcim obchodom s objednávateľom.

2.       Objednávky

 2.1.     Objednávky na materiál musia byť podané písomnou formu, poslané elektronickou poštou (e-

           mailom). Po dohode s obchodníkom je možné objednať materiál aj telefonicky.

 2.2     K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza už pri odoslaním objednávky zákazníkom.

 2.3    Objednávka má obsahovať:

 -   názov firmy, meno, adresa, číslo telefónu (fax, e-mail)

-    číslo objednávky, dátum vystavenia

-     IČO, DIČ

-     spôsob dodania materiálu

-     objednávací názov materiálu

-     množstvo

4.     Potvrdenie objednávky je uskutočnené najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ nie sú známe niektoré dodacie termíny objednaných materiálov, Iseesource s.r.o. potvrdí najskoršie možné dodacie  termíny v čo najkratšom čase.

5.     Iseesource s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku od zákazníka z dôvodu straty ponúkaných skladových zásob, zmeny ceny materiálu počas doby od zaslania ponuky zákazníkovi a prijatia samotnej objednávky.

6.     Iseesource s.r.o. nezodpovedá za prípadné omeškanie objednávky zapríčinene tzv „FORCE MAYOR“.

 

3.     Ceny

3.1.     Všetky ceny sú uvedené v mene EUR. Zákonná daň z pridanej hodnoty nie je zahrnutá v uvedených cenách. Náklady vzťahujúce sa k zvláštnym požiadavkám objednávateľom na prepravu budú účtované samostatne.

 

4.     Platobné podmienky 

4.1.     Cenu dielu zaslaného na dobierku platí odoberateľ prepravcovi pri prevzatí.

4.2.     Pri platbe na pred faktúru (platba vopred) musí byť na účet Iseesource s.r.o. pripísaná celá fakturovaná čiastka (alebo sa preukáže objednávateľ bankovým transakčným pohybom), až potom bude materiál objednávateľovi odoslaný.

4.3.     Predaj na faktúru je možný len zákazníkom, s ktorými Iseesource s.r.o. uzavrel rámcovou kúpnu zmluvu alebo ktorí uhradili všetky predchádzajúce faktúry v termíne splatnosti. Splatnosť faktúry je 14 dní, ako variabilný symbol uvedie platca číslo faktúry. Pri platbe na faktúru musí súhrnná fakturovaná čiastka presiahnuť 100,- EUR bez DPH.

4.4.     V prípade predĺženia úhrady faktúry bude spoločnosť Iseesource s.r.o. oprávnená požadovať úroky z predlženia vo výške 0.08 % p.a. nad platnú základnú úrokovou sadzbu vyhlásenou Európskou centrálou bankou.

4.5.     Spoločnosť Iseesource s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody z dôvodu neposkytnutia plnenia, pokiaľ objednávateľ neuhradí kúpnu cenu ani po uplynutí lehoty zo zákona. Počas omeškania platby objednávateľa nie je spoločnosť Iseesource s.r.o. povinná realizovať ďalšie dodávky objednávateľa.

4.6.     Materiál je taktiež možno zaplatiť v hotovosti pri prevzatí v sídle firmy.

4.7.     Spoločnosť Iseesource s.r.o si vyhradzuje právo zmeniť cenu ponúkaného dielu v dôsledku navýšenia ceny od výrobcu, svojho dodávateľa, zmeny menového kurzu alebo chýb v ponuke. V prípade navýšenia ceny týmto spôsobom, spoločnosť Iseesource s.r.o upozorní nakupujúceho zákazníka písomne emailom bez zbytočného odkladu a navýšenie ceny primeraným spôsobom odôvodní.   V Prípade že kupujúci zákazník nevyjadrí súhlas s týmto navýšením do 3 dní, zaniká zaslaná ponuka na diely a diely sa posielajú v novej navýšenej/zníženej cene kupujúcemu zákazníkovi.

 

5.     Dodanie

5.1.     Objednaný materiál bude objednávateľovi poslaný spoločnosťou Iseesource s.r.o. štandardným spôsobom, pričom náklady na prepravu bude hradiť firma Iseesource s.r.o.

5.2.     Iseesource s.r.o. si vyhradzuje právo dodací čas pre doručenie materiálu predĺžiť aby sa nedostal do omeškania sa k splneniu svojich povinností v prípadoch:

-       omeškania sa s úhradou akejkoľvek pohľadávky zo strany nakupujúceho zákazníka

-       využiť svoje právo alokácie, tj. rozloženie preukázateľne nedostatkového materiálu medzi jednotlivých svojich zákazníkov a odsunutie dodávky takéhoto dielu podľa svojho vlastného zváženia. O uplatnení tohto práva spoločnosť Iseesource s.r.o zákazníka upovedomí v čo najkratšom čase.

 

6.     Výhrada vlastníctva

6.1.     Dodaný materiál zostáva vo vlastníctve spoločnosti Iseesource s.r.o. až do úplného zaplatenia kúpnej ceny objednateľnom.

7.     Kontrola chýb a dôkazné bremeno

7.1.     Ihneď po obdŕžaní objednaného materiálu je objednávateľ povinný preskúmať materiál na zistenie prípadných chýb. Pokiaľ pri tom alebo pri neskoršom okamihu bude zistená chyba materiálu, musí to objednávateľ okamžite (do 10 dní) oznámiť spoločnosti Iseesource s.r.o.. Objednávateľ musí zistenú chybu čo možno najpodrobnejšie špecifikovať. V prípade že tak objednávateľ neučiní písomne na kontaktný email firmy Iseesource s.r.o., bude dodaný materiál považovaný za bezchybný a plniaci všetky technické aj kvalitatívne kritéria samotného objednávateľa.  Oznámenie je nutné aj v prípade, ak by omylom zo strany spoločnosti Iseesource s.r.o. bol dodaný iný než požadovaný materiál alebo iné než objednané množstvo.

7.2.     V prípade zavinenej neoprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa bude objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti Iseesource s.r.o. náklady, ktoré táto vynaložila v súvislosti s kontrolou chýb.

7.3.     V prípade, že bude spoločnosť Iseesource s.r.o. popierať chybovosť materiálu, bude objednávateľ povinný preukázať existenciu vady už v okamžiku prechodu nebezpečia škody na finálny produkt.

 

 

8.     Nároky objednávateľa zo zákonnej zodpovednosti za chyby

8.1.     V prípade existencie chyby, za ktorú je spoločnosť zodpovedná, bude spoločnosť Iseesource s.r.o., podľa vlastnej voľby, povinná chybu odstrániť alebo zabezpečiť náhradu objednaného materiálu. Voľba spôsobu odstránenia chyby bude zo strany spoločnosti Iseesource s.r.o. uskutočnená s prihliadnutím k záujmom oboch strán.

 

9.     Náhrada škody a obmedzenie zodpovednosti

9.1.     Spoločnosť Iseesource s.r.o. nezodpovedá za ušlý zisk, škodu spôsobenú dodaným materiálom a/alebo ostatné majetkové škody objednávateľa.

9.2.     Spoločnosť Iseesource odpovedá len za škodu spôsobenú dodaním materiálom a to len vo výške zaplatenej kúpnej ceny za dodaný materiál ktorý škodu spôsobil.

9.3.     Zariadenia k spracovaniu dát a počítačový software nepracujú vždy bezchybne. Nutné je tiež prihliadnuť i k nevyspytateľnosti internetu. Z uvedených dôvodov preto spoločnosť Iseesource s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku toho, že z technických príčin neboli prípadné objednávky doručené spoločnosti Iseesource s.r.o. Inými slovami, objednávka je platná iba ak je doručené potvrdenie objednávky zo strany Iseesource s.r.o.

9.4.     Náhrada škody v dôsledku porušenia povinnosti zavinenou nepatrnou chybou/nezodpovednosťou je vylúčená.

9.5.     Iseesource nezodpovedá za žiadne škody v dôsledku zlyhania alebo oneskorenia v jeho plnení v dôsledku štrajku, vyššej moci, požiaru, prerušenia práce, nedostatku paliva, materiálu alebo energie, zlyhania našich dodávateľov alebo subdodávateľov pri plnení dodávok. Iseesource nemôže tak isto primerane kontrolovať situácie ovplyvnené chorobou, vojnovým konfliktom alebo pandémiou.

9.6.     Spoločnosť Iseesource s.r.o neručí za dôsledky na výrobu či u objednávateľa produktu alebo u jeho koncového zákazníka.

9.7.     Spoločnosť Iseesource s.r.o nezodpovedá za žiadnu zodpovednosť, nároky, škody, záväzky, náklady a výdavky súvisiace s produktmi.

9.8.     Spoločnosť Iseesource s.r.o neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani záväzky týkajúce sa existencie vymožiteľnosti akejkoľvek záruky OEM.

 

 

 

10. Podmienky použitia

10.1.     Výrobky dodávané spoločnosťou Iseesource s.r.o. nie sú určené k použitiu v aplikáciách, zariadeniach, vybaveniach a systémoch určených pre podporu života, v ľudských implantátoch, v nukleárnych zariadeniach, v aplikáciách určených pre letectvo alebo kozmonautiku alebo iných aplikáciách či systémoch, u ktorých by zlyhanie výrobku mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo závažné zranenie či škody na zdraví alebo veciach. Objednávateľ sa zaväzuje, že odškodní spoločnosť Iseesource s.r.o. za všetky nároky, ktoré vznikli z dôvodu porušenia týchto podmienok použitia.

 

11. Lehota pre uplatnenie nároku zo zodpovednosti za chyby

11.1.     Nároky objednávateľa zo zodpovednosti za chyby musia byť uplatnené u spoločnosti Iseesource s.r.o. najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prechodu vlastníctva zo spoločnosti Iseesource s.r.o. na objednávateľa. Nároky zo zodpovednosti za chyby, ktoré nebudú objednateľnom uplatnené v hore uvedenej lehote, zaniknú.

12. Modifikácie

12.1.     Tieto podmienky sa môžu zmeniť a sú účinné po zverejnení podmienok spoločnosťou Iseesource s.r.o na jej webovej stránke www.iseesource.com. Tieto podmienky nemôže kupujúci meniť, s výnimkou vzájomnej písomnej dohody, ktorá je riadne podpísaná oprávneným úradníkom spoločnosti Iseesource s.r